Skip to content

DIABET Centrum Medyczne S.C. Leszek Romanowski, Barbara Romanowska 
Pracownia rentgenowska 
ul. Kościuszki 18, 32-500 Chrzanów

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: aparat ogólnodiagnostyczny SIT 5000, gen. 08150956;
    WSE.HR.434/10/09 nr decyzji 2/13/09 z dnial2.02.2009
  • uruchamianiu pracowni nr decyzji 1/11/09 z dn.12.02.209 WSE.HR.434/10/09
  • zgoda PW1S NR 3/2/2018 z dn. 19.02.2018 NP.9026.2.16.2016

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 03.2022 do 03.2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: odczyt poniżej czułości detektora – uzyskana wartość poniżej 0,4mSv/rok
  • dawkomierzy środowiskowych – nie dotyczy, pomiary z użyciem dozymetru środowiskowego nie wykonywane

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych : rutynowo jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych, pomiar wykonany przy uruchomieniu pracowni lub wymianie aparatu rentgenowskiego – brak przekroczeń dawek dopuszczalnych dla personelu oraz osób postronnych/otoczenia (uzyskana wartość poniżej 0,5mSv/rok)

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.